Oulu 2.0

Haluan olla rakentamassa Oulusta Suomen parasta kaupunkia opiskella, asua, työskennellä, yrittää, liikkua ja harrastaa. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, mutta saavutettavissa. Tulevaisuuden Oulua rakennetaan panostamalla edulliseen asumiseen, elävään kaupunkikulttuuriin, toimivaan ja kestävään liikenteeseen, laadukkaaseen koulutukseen ja tasapainoiseen talouteen.


Edullinen asuminen

Asuminen on Oulussa muita samaan kokoluokkaan kuuluvia kaupunkeja edullisempaa. Pitkäjänteisellä ja aktiivisella kaupunkisuunnittelulla tämä on turvattavissa jatkossakin. Edullinen asuminen vaatii rohkeutta tiivistää kaupunkirakennetta sekä kehittää fiksua joukkoliikennettä.

Keskustan kehittämisessä keskeistä on pitää huoli riittävästä parkkitilasta ja joukkoliikenteen sujuvuudesta. Keskustan on voitava kasvaa Raksilaan ja Heinäpäähän sekä ylöspäin. Aktiivinen kaupunkisuunnittelu ei saa kuitenkaan keskittyä yksinomaa keskustaan, vaan jokainen alue ansaitsee kehittyä.

Kaupunkisuunnittelun paukkuja tulee kohdistaa riittävästi Linnanmaalle ammattikorkeakoulun siirtyessä yliopiston kanssa samalle kampukselle. Alue tulee vaatimaan lisää kohtuuhintaisia opiskelija-asuntoja sekä aiempaa vahvempaa panostusta joukkoliikenteeseen.

Keskeiset tavoitteeni edullisen asumisen edistämiseksi:

 • Annetaan Oulun kasvaa pitämällä asumisen hinta kohtuullisella tasolla.
 • Vastataan asunto- ja tonttikysyntään joustavalla kaavoituksella ja riittävällä tonttimyynnillä. Kaavoitetaan tontteja erityisesti kohtuuhintaisille pienasunnoille hyvien liikenneyhteyksien päähän.
 • Tehdään Oulusta kaupungin näköinen kaupunki. Lisätään korkeaa rakentamista sille sopiville alueille, kuten rautatieaseman ympäristöön, keskustaan sekä uusille asuinalueille.
 • Päivitetään rautatieaseman ympäristö ja Raksilan markettien alue vastaamaan kasvavan keskustan tarpeita. Kehitetään täydennysrakentamisella, fiksuilla parkkiratkaisuilla ja uusilla palveluilla Raksilasta vetovoimaisempi asuinalue ja palvelukeskittymä.
 • Kehitetään Oulua tasapainoisesti keskustan lisäksi myös esimerkiksi Hiukkavaarassa, Haukiputaalla, Kiimingissä ja Oulunsalossa.

Elävä kaupunkikulttuuri

Elävä kaupunki syntyy aktiivisista kaupunkilaisista. Oulussa pitää olla mahdollisuus järjestää, harrastaa, nauttia, kuunnella, nähdä, kokea ja liikkua. Työn ja opiskelun vastapainona on löydyttävä kulttuuria, liikuntaa ja muita vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.

Kaupunkilaisten aktiivisuutta ei saa torpata ylimääräisillä pykälillä ja lupaviidakoilla. Vapaaehtoisten tekemälle työlle on annettava tukea ja tilaa. Kaupunkiympäristö ja kaupungin tilat ovat tarkoitettu kaupunkilaisia varten – tehdään siis kaikkemme, jotta mahdollisimman moni pääsisi niistä nauttimaan!

Keskeiset tavoitteeni elävän kaupungin edistämiseksi:

 • Osoitetaan kaupungin tuki aktiivisille kaupunkilaisille. Helpotetaan vapaaehtoisten ja järjestöjen tilaisuuksien järjestämistä.
 • Avataan aiempaa enemmän kouluja ja muita kaupungin tiloja kaupunkilaisten ilta- ja viikonloppukäyttöön. Isolla rahalla tehtyjä rakennuksia ei kannata pitää tyhjillään. 
 • Selvitetään kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönottoa Helsingin mallin mukaisesti.
 • Kevennetään ja sujuvoitetaan elävää kaupunkikulttuuria rajoittavaa byrokratiaa. Tehdään esimerkiksi terassien ja myyntikojujen perustamisesta mahdollisimman vaivatonta.
 • Pidetään ulkojäät ja muut urheilupaikat kunnossa. Annetaan lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus harrastaa.

Toimiva liikenne

Liikenteen suunnittelussa on etsittävä kokonaishyötyjen kannalta fiksuimmat ratkaisut huonojen kompromissien sijaan. Joukkoliikenteen, autoilun, pyöräilyn ja jalankulun vastakkainasettelu on turhaa – jokaiselle liikkumismuodolle on taitavalla suunnittelulla tilaa. Toimiva liikenne luo edellytykset kaupungin kehitykselle ja kasvulle. 

Kivisydän on ollut edistämässä jokaisen liikkumismuodon edellytyksiä keskustassa. Sen rakentaminen antoi edellytykset keskustan palvelujen ja sitä kautta keskustaan kulkevan joukkoliikenteen kehittämiselle. Henkilöautojen siirryttyä ydinkeskustasta maan alle, keskustan jalankulku- ja pyöräilymahdollisuuksia on voitu kehittää uusilla kävelykaduilla ja pyöräkastoilla. Tätä kehitystä kannattaa jatkaa!

Keskeiset tavoitteeni toimivan liikenteen edistämiseksi:

 • Kehitetään liikennemuotoja tasapainoisesti kaupungin kasvu sekä taloudelliset ja ekologiset tekijät huomioiden. Ei aseteta liikennemuotoja vastakkain, vaan etsitään intressit yhdistäviä järkiratkaisuja.
 • Kartoitetaan Kivisydämen kehitystarpeet ja tehdään tarvittaessa päätös sen laajentamisesta.
 • Lisätään pyöräilykaistojen määrää ja laajennetaan harkitusti kävelykeskustaa.
 • Kehitetään joukkoliikennettä joustavasti kysynnän mukaan. Lisätään ajettavia vuoroja suurten tapahtumien ajaksi tai muun kysynnän kasvun seurauksena. Turvataan myös yöliikenne.
 • Kehitetään jatkuvasti Oulun jo nykyisellään laajaa pyörätieverkkoa.

Laadukas koulutus

Oulu on pitkään tunnettu korkeatasoisena teknologiakaupunkina. Oulun menestystarina voi jatkua vain panostamalla jatkossakin riittävästi koulutukseen – aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Kaiken koulutuksen ja varhaiskasvatuksen on tapahduttava terveissä ympäristöissä, joten koulujen peruskorjaukseen tai uudelleenrakentamiseen on varattava riittävästi rahaa.

Laadukas varhaiskasvatus antaa hyvät eväät peruskouluun, toiselle asteelle ja aina korkeakouluopintoihin. Tutkimusten mukaan osallistuminen varhaiskasvatukseen ehkäisee syrjäytymistä, tasaa kotitaustasta johtuvia eroja sekä tukee myöhempää kouluttautumista. Varhaiskasvatuksen on oltava helposti saavutettava lähipalvelu. Sama koskee erityisesti peruskoulun ensimmäisiä luokkia.

Peruskoulussa jokaiselle lapselle ja nuorelle on taattava riittävästi huomiota ja yksilöllistä opintojen ohjausta. Peruskoulun ei pidä tasapäistää, vaan tarjota jokaiselle mahdollisuus menestyä opinnoissaan. Peruskoulun jälkeen tärkein tavoite on turvata jokaiselle nuorelle jatkokoulutuspaikka. On kestämätöntä, että osa tippuu kelkasta ennen täysi-ikäistymistä.

Keskeiset tavoitteeni laadukkaan koulutuksen edistämiseksi:

 • Alennetaan asteittain varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja.
 • Taataan jokaiselle oululaiselle lapselle ja nuorelle terve oppimisympäristö – homekoulut ja -päiväkodit historiaan!
 • Turvataan riittävä määrä opettajia – ei kasvateta ryhmäkokoja hallitsemattoman suuriksi.
 • Aikaistetaan kielten opetusta A1-kielen (Oulussa kaikilla englanti) osalta 1. luokalle ja A2-kielen (vapaavalintainen) osalta 4. luokalle. Vahvasta ja monipuolisesta kielitaidosta on tehtävä Oulun valttikortti.
 • Säilytetään kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokat.
 • Panostetaan yläluokkien opinto-ohjaukseen peruskoulun jälkeisten välivuosien ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
 • Turvataan jokaiselle nuorelle toisen asteen opiskelupaikka.
 • Alennetaan lukiosta opiskelijoille kohdistuvaa taloudellista rasitusta sähköisillä ja kierrätettävillä opetusmateriaaleilla. Tavoitteena pitää olla täysin maksuton lukiokoulutus.
 • Turvataan riittävä joukkoliikenne ja asuntotarjonta Linnanmaan yhteiskampukselle.
 • Tehdään yhdessä korkeakoulujen kanssa Oulusta Suomen paras opiskelukaupunki!

Tasapainoinen talous

Kaupungin tasapainoinen talous luo edellytykset palvelujen järjestämiselle. Oulun kaupungin talous koki kovan kolauksen talouden taantuman ja Nokian toimintojen alasajon seurauksena.

Kestävin tapa tasapainottaa taloutta on kasvattaa verotuloja uudella yritystoiminnalla ja uusilla työpaikoilla. Tämä vie kuitenkin aikaa, joten myös kaupungin kulujen kasvua on hillittävä. Meillä oululaisilla on jo nykyisellään harteillamme 1 000 000 000 euron lainataakka.

Keskeiset tavoitteeni tasapainoisen talouden edistämiseksi:

 • Taloutta tasapainotetaan ilman kunnallisveron korotuksia. Jäädytetään kaupungin kulujen kasvu.
 • Nipistetään mieluummin seinistä kuin palveluiden määrästä tai laadusta. Kehitetään edelleen kaupungin palveluverkkoa. 
 • Edistetään uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä. Ei lisätä yritystoiminnan esteitä turhalla sääntelyllä ja byrokratialla.
 • Kehitetään kaupungin kilpailuttamisosaamista palvelujen kustannusten laskemiseksi palvelujen laajuudesta ja laadusta tinkimättä. Otetaan mallia esimerkiksi Turusta, jossa kaupungin palvelujen yhtiöittämisellä ja kilpailuttamisella on saatu aikaan kymmenien miljoonien eurojen säästöt.
 • Selvitetään Oulun Serviisin ja Teklin toimintojen yhtiöittämistä.