Arvot

Määrittelen itseni arvo- ja talousliberaaliksi, jolle tärkeimpiä arvoja politiikassa ovat vapaus, sivistys ja kestävä kehitys. Haluan olla rakentamassa Suomea, jossa jokaisella on mahdollisuus rakentaa parempaa tulevaisuutta lähtökohdista riippumatta. Siksi toimin nimenomaa Kokoomuksessa.

Pidän tärkeänä, että päätöksenteko pohjautuu aina tutkittuun tietoon. Vain vahvasti faktaan nojaten päätökset voidaan tehdä pitkällä tähtäimellä kestävästi. Faktotiedon lisäksi päätöksentekoon vaikuttavat tietenkin päätöksentekijöiden arvo- ja aatemaailma, arvot ja periaatteet.

Vapaus

Uskon, että ihmiset osaavat lähtökohtaisesti tehdä itse itseään koskevia päätöksiä. Jokaisella on omat toiveensa ja tahtonsa oman elämänsä suhteen. Politiikan tulisi antaa ihmisille vapautta ja vastuuta omasta itsestään, läheisistään ja elinympäristöstään.

Sivistys

Ilman sivistystä ja osaamista Suomesta ei olisi koskaan tullut menestystarinaa, jossa pieni köyhä maa nousee 100 vuodessa kehittyneimpien ja tasa-arvoisimpien maiden joukkoon. Sivistys merkitsee politiikassa vakavaa suhtautumista faktatietoon. Faktoja ei voi ohittaa, vaikka ne olisivat ristiriidassa oman ideologian kanssa.

Kestävä kehitys

Haluan olla rakentamassa Suomea, jonka kehitys perustuu taloudelliseen, ympäristölliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Meidän on pidettävä huoli myös tulevien sukupolvien taloudellisesta hyvinvoinnista. Siksi emme saa velkaannuttaa julkista sektoria. Meidän on pidettävä huoli taloudellisen kasvun edellytyksistä panostamalla koulutukseen ja tutkimukseen.

”Kasvun on oltava ympäristön ja ilmaston kannalta kestävää”

Kasvun on kuitenkin oltava ympäristön ja ilmaston kannalta kestävää. Uskon, että pelastamme ympäristön ja ilmaston asettamalla markkinatalouden toiminnalle oikeanlaisia kannustimia. Ympäristölle ja yhteiskunnalle haitallisesta toiminnasta on perittävä veroja. Vastaavasti työn ja yrittämisen verotaakkaa on kevennettävä.

Yhteiskunnan sosiaalinen kestävyys tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että jokaisella on mahdollisuus tavoitella menestystä, onnellisuutta ja hyvää elämää riippumatta syntyperäisistä lähtökohdista. Menestys ei saa olla riippuvaista ihonväristä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai vaikkapa uskonnosta.

Yhteiskunnan tärkeimpiä tehtäviä on turvata ihmisille mahdollisuuksien tasa-arvo eli mahdollisimman tasavertaiset edellytykset kouluttautua, työskennellä ja toteuttaa unelmiaan.